Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Aktualności

Zakończenie projektu

Szanowni Państwo!

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” realizowanego w latach 2009-2012 przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk i Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk.

Projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w II osi priorytetowej „Rozwój społeczno-gospodarczy”, temat osi priorytetowej „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki”.

Najważniejszymi zrealizowanymi zadaniami projektu było:

· zacieśnienie współpracy między instytucjami naukowymi obydwu krajów – seminaria robocze: Warszawa (październik 2009); Stará Lesná (grudzień 2009); Krynica-Zdrój (maj 2010); Liptovskỳ Ján (grudzień 2010); Bratysława i Smolenice (marzec 2011); Szczawnica (czerwiec 2011), Ustroń (wrzesień 2011) oraz Terchová (kwiecień 2012);

· inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami administracji publicznej z obszaru pogranicza (głównie w ramach spotkań, szkoleń i seminarium podsumowującego oraz prac terenowych); przeprowadzono dwie tury spotkań-szkoleń po 6 każda: Sanok (14.06.2010; 27.09.2011); Nowy Targ (22.09.2010; 30.11.2011), Żywiec (23.09.2010 i 1.12.2011); Preszów (15.06.2010 i 28.09.2011); Poprad (21.09.2010 i 29.09.2011); Żylina (24.09.2010 i 29.11.2011);

· organizacja seminarium podsumowującego projekt w Krakowie (czerwiec 2012 r.);

· przygotowanie dwóch publikacji w trzech wersjach językowych każda pt.

1. monografia:

wersja polska: „Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka“;

wersja słowacka: „Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu“;

wersja angielska: „Polish-Slovak borderland. Transport, accessibility and tourism“;

2. podręcznik dobrych praktyk:

wersja polska: „Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Warunki rozwoju, rekomendacje i dobre praktyki“;

wersja słowacka: „Možnosti zlepšenia dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí – námety odporúčania a dobré príklady“;

wersja angielska: „The Polish-Slovak borderland. Possibilities of accessibility improvement“.

· przygotowanie strony internetowej projektu: http://www.infraregtur.eu.

 

 

Prezentacje z konferencji w Krakowie

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia prezentacji przedstawionych podczas konferencji podsumowującej projekt INFRAREGTUR, która odbyła się w Krakowie w dniu 19 czerwca 2012 r.:

Informacje o Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Informacje o Instytucie Geografii Słowackiej Akademii Nauk

Prezentacja najważniejszych wyników projektu

Synteza wyników kwestionariuszowych.

 

Ponadto w dziale mapy można znaleźć wybrane mapy opracowane na potrzeby projektu.


 

 

Przedłużenie okresu realizacji projektu INFRAREGTUR

Pragniemy poinformować, że został przesunięty termin zakończenia realizacji projektu „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych”. Formalna data zakończenia projektu to 30 czerwca 2012 r.

W związku z tym przesunięciu ulega również termin konferencji podsumowującej, która według pierwotnych założeń miała się odbyć w marcu 2012 r. Pragniemy poinformować, że spotkanie podsumowujące odbędzie się w pierwszej połowie czerwca br. w Krakowie. O dokładnym terminie konferencji zostaną Państwo powiadomieni listownie. Stosowna informacja zostanie również zamieszczona na naszej stronie internetowej.

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,

Prawie trzyletnie prace realizowane w ramach projektu dobiegły końca. W związku z tym mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt badawczy pt. „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” (INFRAREGTUR).

Konferencja odbędzie się 19 czerwca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (sala nr 201) przy ul. Basztowej 22. Początek spotkania o godzinie 11.00. Przewidywany czas konferencji – 2-3 godziny.

Głównym celem projektu było określenie możliwości zwiększenia potencjału turystycznego w wyniku poprawy dostępności przestrzennej oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z sektora naukowego do sektora administracyjnego. Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe, które obejmowały:

  • identyfikację (diagnozę) obecnej sytuacji w zagospodarowaniu i ruchu turystycznym na pograniczu oraz wyznaczenie centrów turystycznych;
  • analizę dostępności transportowej do poszczególnych regionów i centrów turystycznych od głównych miejsc generujących popyt;
  • określenie konsekwencji dostępności komunikacyjnej dla dalszego rozwoju turystyki na obszarze pogranicza;
  • ocenę rozwoju istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb turystycznych (w tym przedstawienie ograniczeń i barier transportowych);
  • określenie potencjału turystycznego, który powinien być podstawową przesłanką dla modyfikacji istniejących lub realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych;
  • wyznaczenie kluczowych rozwiązań transportowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju centrów i regionów turystycznych.

Na konferencji przedstawimy wyniki wspólnych prac odnoszące się do przedstawionych wyżej celów. Podczas konferencji OTRZYMAJĄ Państwo (bezpłatnie) publikacje naukowe podsumowujące projekt INFRAREGTUR.

Serdecznie zapraszam w imieniu całego Zespołu!

Z wyrazami uszanowania

Marek WIĘCKOWSKI

Koordynator projektu INFRAREGTUR

 

Kontynuacja drugiej serii spotkań konsultacyjno-informacyjnych

Pragniemy poinformować, że kolejne spotkania podsumowujące projekt badawczy pt. „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” (INFRAREGTUR), odbędą się w Nowym Targu i Żywcu w następujących terminach:


NOWY TARG, 30 listopada br., Urząd Miasta, ul. Krzywa 1, godz. 14.00;

ŻYWIEC, 1 grudnia br., Urząd Miasta, ul. Rynek 2, godz. 10.30.

Spotkanie o podobnym charakterze odbędzie się również 29 listopada br. w Żylinie (Słowacja).

 

Podczas spotkań przedstawimy m.in.: założenia projektu i wstępne wyniki prowadzonych badań, analizy dostępności transportowej, uwarunkowania rozwoju obszaru pogranicza polsko-słowackiego i rolę turystyki w tym rozwoju, możliwości wykorzystania wyników badań na różnych poziomach przestrzennych (gminnym, powiatowym, krajowym, transgranicznym). Celem spotkań jest również weryfikacja otrzymanych wyników badań z Państwa oceną sytuacji w tym zakresie. Część tych wyników przekażemy Państwu podczas spotkań (płyty CD).

 

Podczas drugiej serii spotkań konsultacje odbyły się już w Sanoku (27 września br.), Preszowie (28 września br.) oraz Popradzie (29 września br.). Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za ich obecność na spotkaniach i merytoryczną dyskusję.