Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Rezultaty

Szanowni Państwo!

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu „Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych” realizowanego w latach 2009-2012 przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk i Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk.

Projekt był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w II osi priorytetowej „Rozwój społeczno-gospodarczy”, temat osi priorytetowej „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki”.

Najważniejszymi zrealizowanymi zadaniami projektu było:

· zacieśnienie współpracy między instytucjami naukowymi obydwu krajów – seminaria robocze: Warszawa (październik 2009); Stará Lesná (grudzień 2009); Krynica-Zdrój (maj 2010); Liptovskỳ Ján (grudzień 2010); Bratysława i Smolenice (marzec 2011); Szczawnica (czerwiec 2011), Ustroń (wrzesień 2011) oraz Terchová (kwiecień 2012);

· inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami administracji publicznej z obszaru pogranicza (głównie w ramach spotkań, szkoleń i seminarium podsumowującego oraz prac terenowych); przeprowadzono dwie tury spotkań-szkoleń po 6 każda: Sanok (14.06.2010; 27.09.2011); Nowy Targ (22.09.2010; 30.11.2011), Żywiec (23.09.2010 i 1.12.2011); Preszów (15.06.2010 i 28.09.2011); Poprad (21.09.2010 i 29.09.2011); Żylina (24.09.2010 i 29.11.2011);

· organizacja seminarium podsumowującego projekt w Krakowie (czerwiec 2012 r.);

· przygotowanie dwóch publikacji w trzech wersjach językowych każda pt.

1. monografia:

wersja polska: „Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka“;

wersja słowacka: „Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu“;

wersja angielska: „Polish-Slovak borderland. Transport, accessibility and tourism“;

2. podręcznik dobrych praktyk:

wersja polska: „Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Warunki rozwoju, rekomendacje i dobre praktyki“;

wersja słowacka: „Možnosti zlepšenia dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí – námety odporúčania a dobré príklady“;

wersja angielska: „The Polish-Slovak borderland. Possibilities of accessibility improvement“.

· przygotowanie strony internetowej projektu: http://www.infraregtur.eu.