Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

O projekcie

INFRAREGTUR

Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju
polsko-słowackich regionów turystycznych

Projekt INFRAREGTUR został zakończony w czerwcu 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu

Rozwój turystyki jest wielkim fenomenem współczesnego społeczeństwa. Być może jest nawet jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej cywilizacji. Nigdy przedtem ludzie nie jeździli tak dużo i tak często jak obecnie. Państwa, regiony, społeczności włączają się w globalne trendy funkcjonowania turystyki i próbują wesprzeć własny ekonomiczny wzrost oraz rozwój. Nie jest to jednak możliwe bez nowoczesnego i sprawnie działającego systemu transportowego. Obecnie rozwój infrastruktury transportowej i odpowiednia dostępność przestrzenna są jednymi z podstawowych warunków rozwoju, nie tylko turystyki, ale większości dziedzin gospodarczych. Dostępność komunikacyjna wraz z walorami turystycznymi są podstawowymi czynnikami wyjaśniającymi podstawy sukcesu ekonomicznego opartego na turystyce.

Istotne jest tym samym rozpoznanie dostępności turystycznej regionów i centrów na obszarze pogranicza, zarówno w układach, krajowych jak i transgranicznym. Taka wiedza wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju turystyki na tym obszarze. Wzrost lub poprawa dostępności komunikacyjnej powoduje zazwyczaj wzrost atrakcyjności, a tym samym ruchu turystycznego do wielu regionów turystycznych. Słaba dostępność lub jej pogorszenie się może powodować marginalizację całych regionów i miejscowości (głównie w wyniku  odpływu turystów do regionów lepiej dostępnych, lepiej rozwiniętych, zorganizowanych i o wyższej jakości usług), skutecznie ograniczając lub uniemożliwiając rozwój gospodarczy, nie tylko zresztą samej turystyki.

Współczesne kształtowanie sieci powiązań i ogólnie rozwoju regionalnego musi być oparte na szczegółowej analizie dostępnościowej, pozwalającej zoptymalizować układ sieci transportowej. Zajęcie się tą tematyką na obszarze pogranicza polsko-słowackiego jest szczególnie uzasadnione, gdyż jest to region transgraniczny jak najbardziej predysponowany do rozwoju turystyki i ogólnie pobudzania rozwoju regionalnego, a równocześnie najgorzej ze sobą skomunikowany ze względu na barierę orograficzną.

Analiza dostępności wykonana w różnych skalach przestrzennych pozwoli na identyfikację wąskich gardeł systemów transportowych oraz stanie się podstawą dla konkretnych wskazań inwestycyjnych i organizacyjnych mogących poprawić obecną sytuację.

Istotnym zadaniem jest także transfer wiedzy naukowej do zastosowań praktycznych, tak potrzebny dla rozwoju gospodarczego. Po zakończeniu prac, organizacje i jednostki administracyjne, planistyczno-decyzyjne i turystyczne otrzymają unikatowe narzędzie pozwalające na ocenę rzeczywistej dostępności przestrzennej i jej znaczenia dla rozwoju turystyki oraz planowania sieci infrastrukturalnych, przede wszystkim transportowych. Daje to podstawy do efektywniejszego, bo zgodnego z rzeczywistymi procesami i potrzebami, zagospodarowania przestrzeni, a więc ma pierwszoplanowe znaczenie z punktu widzenia polityki regionalnej i przestrzennej na różnych jej szczeblach hierarchicznych.

Efektem, wartością i jednym z głównych celów projektu ma być również szereg spotkań z władzami regionalnymi i lokalnymi, szkolenia, oraz publikacje (książkowe i internetowe) pomagające w kształtowaniu i wykorzystywaniu potencjału turystycznego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Marek WIĘCKOWSKI