Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Cele

Głównym celem projektu jest określenie możliwości zwiększenia potencjału turystycznego w wyniku poprawy dostępności przestrzennej w różnych skalach oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z sektora naukowego do sektora administracyjnego.

Do szczegółowych celów projektu należy:

- identyfikacja (diagnoza) obecnej sytuacji w zagospodarowaniu i ruchu turystycznym na pograniczu oraz delimitacja regionów turystycznych i określenie centrów turystycznych;
- wyznaczenie miejsc generujących popyt i podaż turystyczną w układzie krajowym, zagranicznym i transgranicznym;
- analiza dostępności transportowej do poszczególnych regionów i centrów turystycznych na pograniczu polsko-słowackim od głównych miejsc generujących popyt;
- określenie konsekwencji dostępności komunikacyjnej dla dalszego rozwoju turystyki na obszarze pogranicza;
- ocena rozwoju istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb turystycznych (w tym przedstawienie ograniczeń i barier transportowych);
- określenie potencjału turystycznego, który powinien być podstawową przesłanką dla modyfikacji istniejących lub realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych;
- wyznaczenie kluczowych rozwiązań transportowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju centrów i regionów turystycznych na pograniczu.
- wyznaczenie kilku obszarów dla przeprowadzenia studiów lokalnych dostępności do infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie granicy i przeprowadzenie takich analiz
- pomoc w prowadzeniu polityki turystycznej przez samorządy lokalne i regionalne (inwestycje, kierunki poprawy dostępności obszarów turystycznych), gospodarczej (promocja turystyki, w tym turystyki zagranicznej jako elementu eksportu), promocyjnej (marketing regionalny, terytorialny), polityki finansowej, w tym pozyskiwania europejskich środków pomocowych, do realizacji polityki regionalnej i lokalnej;
- transfer wiedzy naukowej do jednostek administracji i organizacji turystycznych oraz jej adaptacja w warunkach polskich i słowackich;
- przygotowanie publikacji, która będzie pomocna w wykorzystaniu potencjału turystycznego oraz lepszego i bardziej spójnego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej;
- promocja dobrych praktyk do rozwoju turystyki i polepszania dostępności przestrzennej z zachowaniem zasad poszanowania środowiska przyrodniczego.