Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Obszar badań

Badania projektu INFRAREGTUR są prowadzone na trzech poziomach szczegółowości.

Pierwszy poziom obejmuje cały teren objęty Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, który po stronie polskiej składa się z trzech podregionów granicznych (NUTS III): bielsko-bialskiego, nowosądeckiego, krośnieńsko-przemyskiego oraz czterech powiatów (NUTS IV): pszczyńskiego, oświęcimskiego, rzeszowskiego oraz miasta Rzeszów (powiat grodzki). Po stronie słowackiej zasięg przestrzenny programu ogranicza się do dwóch krajów: Żylińskiego i Preszowskiego (NUTS III).

Na tym poziomie zostanie wykonana analiza dostępności potencjalnej (potential accessibility) obszaru z zewnątrz (regiony oraz kraje, w których mieszkają potencjalni turyści) z zastosowaniem metod potencjału. Ponadto planuje się zbadanie dostępności obszaru INFRAREGTUR dla turystyki weekendowej (tzw. dostępność dzienna, daily accessibility) oraz dostępność mierzoną za pomocą izochron (dostępność czasowa) do miast będących głównymi źródłami podróży turystycznych.

Dla tego poziomu obszaru badań zaplanowane są konsultacje (wywiad kwestionariuszowy; tematyczne dyskusje moderowane) z przedstawicielami administracji i organizacji społecznych, instytucji i organizacji zewnętrznych zainteresowanych poprawą dostępności pogranicza polsko-słowackiego.

W pracach będą wykorzystywane ogólnokrajowe dokumenty planistyczne i strategiczne. W przypadku Polski będą to, m.in.:

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 r.;
 • Program Infrastruktura i Środowisko;
 • Strategia Rozwoju Transportu.

W przypadku Słowacji będą to, m.in.:

 • Koncepcja Terytorialnego Rozwoju Słowacji;
 • Narodowa Strategia 2007-2013;
 • Nowa Strategia Rozwoju Turystyki Republiki Słowackiej do roku 2013;
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej (w przygotowaniu).

Ponadto zostaną wykorzystane następujące dokumenty dotyczące wszystkich jednostek administracyjnych położonych w ramach obszaru INTERREG:

 • Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013;
 • strategie rozwoju euroregionów;

Ponadto, w przypadku Polski będą to:

 • strategie rozwoju województw;
 • plany zagospodarowania przestrzennego województw strategie;
 • rozwoju turystyki województw;
 • wieloletnie plany inwestycyjne województw;
 • regionalne programy operacyjne programy ochrony środowiska województw.

A w przypadku Słowacji:

 • programy gospodarczego i społecznego rozwoju samorządnych krajów;
 • ogólne plany przestrzenne;
 • strategie rozwoju turystyki samorządnych krajów;

Obszar badań - poziom pierwszy

Drugi poziom obejmuje pas gmin (po stronie polskiej) i obców (po stronie słowackiej) przygranicznych, których granice administracyjne położone są w odległości nie większej niż 10 kilometrów od granicy polsko-słowackiej. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie zasięg ten został powiększony.

Na tak zawężonym obszarze zaplanowane są wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji lokalnych zainteresowanych rozwojem oraz poprawą dostępności tych obszarów (samorząd, organizacje społeczne, przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorcy, itp.).

Dla wszystkich powiatów, w skład których wchodzą gminy znajdujące się w ramach poziomu drugiego badań, zostaną przeanalizowane ich strategie rozwoju. Dla słowackich obców bądą to plany przestrzenne oraz ich programy gospodarczego i społecznego rozwoju a także PHSR mikroregionów.

Obszar badań - poziom drugi

Trzecim poziomem są wybrane obszary do badań szczegółowych (case studies). W ramach projektu INFRAREGTUR wybrano sześć takich obszarów:

Na tym poziomie zaplanowano badanie dostępności czasowej oraz dostępności potencjalnej między miejscami noclegowymi a miejscami atrakcyjności turystycznej (np. stokami narciarskimi lub wejściami do parków narodowych).

Dla poszczególnych studiów przypadku zostaną poddane analizie następujące dokumenty planistyczne i strategiczne:

 • strategie rozwoju gmin;
 • plany rozwoju lokalnego;
 • wieloletnie plany inwestycyjne gmin;
 • studia uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania;
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

po stronie polskiej a po stronie słowackiej będą to:

 • przestrzenne plany wybranych obców;
 • programy gospodarczego i społecznego rozwoju obców;
 • lokalne plany rozwoju (dla wybranych miast);

Obszar badań - poziom trzeci

Ponadto, obszar badań podzielono na trzy części: zachodnią (obejmującą po stronie polskiej obszar województwa śląskiego na po stronie słowackiej odpowiadajacą mu część pogranicza w regionach Kysuce i Orawa), środkową (województwo małopolskie i obszar pogranicza od regionu Orawy do obców powiatu Bardejowa) oraz wschodnią (województwo podkarpackie i obszar pogranicza od obców powiatu Świdnik aż do granicy z Ukrainą). Podział służy ułatwieniu organizacji prac. Konsultacje  będą się odbywać w każdej z części obszaru, co ułatwi uczestnictwo przedstawicielom władz lokalnych i organizacji pozarządowych działających na danym terenie.

Wszystkie działania prowadzone będą równolegle po obu stronach granicy z wykorzystaniem tych samych (przetłumaczonych na właściwe wersje językowe) narzędzi (kwestionariuszy, scenariuszy przebiegu wywiadów oraz dyskusji) i metod badawczych (np. analizy dostępności czasowej i potencjalnej itp.).

Analiza wszystkich wymienionych dokumentów posłuży dokładnemu rozpoznaniu polityki przestrzennej, transportowej, turystycznej oraz planów inwestycyjnych jednostek administracji terytorialnej różnych szczebli. Wiedza ta będzie stanowiła jeden z istotnych punktów odniesienia dla naszych propozycji poprawy dostępności obszarów turystycznych.