Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk

 

Štefánikova 49
814 73 Bratislava

 

Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk został założony w 1943 roku jako Instytut Nauk o Ziemi Słowackiej Akademii Wiedzy i Umiejętności. W 1953 roku został włączony do Słowackiej Akademii Nauk, a w 1963 roku przemianowany na Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk.
Instytut Geografii SAV składa się z trzech jednostek: Zakładu Geografii Fizycznej i Geomorfologii, Zakładu Geografii Humanistycznej i Zakładu Kartografii i Geoinformacji. W Instytucie zatrudnionych jest 24 pracowników naukowych (w tym 2 profesorów, 4 docentów i 2 adiunktów), a także 8 doktorantów.

Instytut Geografii SAV zajmuje się badaniami podstawowymi przestrzennej struktury powiązań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów dotyczących obszaru Słowacji. Badania z zakresu geografii fizycznej dotyczą przede wszystkim problematyki struktury, dynamiki i antropogenicznej transformacji ekosystemów. W centrum uwagi znajduje się także potencjał przyrodniczy i jego racjonalne wykorzystywanie a także możliwości waloryzacji zagrożenia środowiskowego. Podstawowym celem badań geografii człowieka jest analiza przestrzennej organizacji osadnictwa i aktywności ekonomicznej ze szczególnym naciskiem na badania procesów demograficznych, systemu osadniczego i regionalnej struktury ekonomicznej. Osobny nurt badań koncentruje się na tworzeniu systemów geoinformacyjnych, rozwijaniu kartograficznych metod interpretacji i teledetekcji. Obecnie prowadzone są badania w ramach czterech głównych zadań:

  • przyrodniczych aplikacji GIS i zastosowania DPZ (remote sensing);
  • struktury i dynamiki zmian przyrodniczych oraz zagrożeń i ryzyka środowiskowego;
  • geograficzny wymiar przemian społeczno-ekonomicznych i ich wpływ na rozwój miast i regionów;
  • geograficzny wymiar zróżnicowania jakości życia.

Instytut Geografii SAV ma akredytację na prowadzenie studiów doktoranckich w dwóch specjalnościach: geografii regionalnej oraz geografii fizycznej i geoekologii. Pracownicy Instytutu są wykładowcami w czołowych słowackich i czeskich uniwersytetach.
Instytut wydaje uznane geograficzne czasopisma naukowe: Geografický časopis, Geographia Slovaca, Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Poza tym, pracownicy Instytutu współpracują przy wydawaniu czasopism Kartografické listy oraz Geografii – popularno-naukowego periodyku nauk o Ziemi służącego nauczycielom na wszystkich poziomach nauczania. Ponadto biorą udział w opracowaniu monografii (np. Słowackiej Encyklopedii A-Ž wydanej przez wydawnictwo IKAR) i publikują w innych czasopismach naukowych i popularno-naukowych.