Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

im. Stanisława Leszczyckiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszcyckiego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. (jako Instytut Geografii PAN). Jego główna siedziba znajduje się w Warszawie. Instytut posiada również filie w Krakowie i Toruniu, ma własne stacje badawcze i laboratoria. W strukturach Instytutu funkcjonuje Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, największa biblioteka geograficzna w Polsce i jedna z największych tego typu placówek na świecie. Zbiory obejmują około 300 tys. pozycji książek, czasopism, atlasów i map. W 1998 r. najcenniejsza ich część została zaliczona do narodowego zasobu bibliotecznego i podlega specjalnej ochronie.

Silną stroną IGiPZ PAN jest międzynarodowa współpraca naukowa, obejmująca w ostatnich latach m.in. udział pracowników w ponad 50 międzynarodowych programach i projektach naukowych oraz praktycznych. Jego pracownicy zajmowali lub zajmują wiele stanowisk we władzach Międzynarodowej Unii Geograficznej i jej komisjach, działają w różnych organizacjach, m.in.: UNESCO-MAB, International Association of Hydrological Sciences, International Asscociation of Climatology, Europaarbeitgemeinschaft Ostseeraum der ARL, European Center on Geomorphological Hazards, International Association for Landscape Ecology, Interntional Quaternary Union, Regional Science Association. Instytut utrzymuje regularną wymianę publikacji naukowych z 240 instytucjami zagranicznymi z 40 krajów.

Profil badawczy w całym okresie działalności Instytutu obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia środowiska przyrodniczego oraz przestrzennych przemian społecznych i ekonomicznych. Badania prowadzone w ostatnich latach w Instytucie obejmują między innymi takie zagadnienia jak:

 • rozwój infrastruktury transportowej i dostępność komunikacyjna miast i regionów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej;
 • powiązania gospodarcze i infrastrukturalne Polski i jej regionów w skali europejskiej;
 • wpływ funduszy europejskich na rozwój regionalny;
 • współpraca transgraniczna Polski;
 • turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego;
 • przekształcenia strukturalno-funkcjonalne miast i obszarów wiejskich Polski i Europy Środkowej;
 • współczesne przemiany przestrzenne gospodarki Polski;
 • zróżnicowanie przestrzenne środowiska geograficznego Polski i Europy, w tym zagadnienia klimatu i bioklimatu Polski oraz oddziaływania człowieka na zmiany hydrologiczne.

Warto podkreślić dużą interdyscyplinarność badawczą, łączącą aspekty społeczno-gospodarcze i przyrodnicze, pozwalającą na uzyskiwanie unikatowych rezultatów poznawczych i aplikacyjnych.

Wybór najważniejszych projektów realizowanych przez pracowników IGiPZ PAN w ostatnich latach:

 • 2009: Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego);
 • 2008: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym – rekomendacje dla KPZK (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego);
 • 2007-2009: koordynacja prac merytorycznych związanych z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030+;
 • 2007-2009: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Centralnej – problem aktywizacji społeczno-ekonomicznej;
 • 2007: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego);
 • 2007: Strategia rozwoju lotnictwa cywilnego na Mazowszu (dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego);
 • 2006-2008; TRANSFORM, Benchmarking & Fostering Transformative Use of ICT in EU Regions; CURDS-Newcastle University, Queen Mary University of London:
 • 2006: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju;
 • od 2006: doroczny Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach;
 • 2006: Plan Rozwoju Regionalnego w Libii (region Fezzan);
 • 2006: ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 1.4.4. Preparatory Study on Feasibility of Flows Analysis;
 • 2006: ESPON-INTERACT; Thematic Background Study on INTERREG and ESPON activities in the field of cross-border cooperation;
 • 2005-2006: Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (Projekt PHARE realizowany dla Ministerstwa Infrastruktury);