Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Zespół

Marek WIĘCKOWSKI

Marek WIĘCKOWSKI (koordynator projektu): jest pracownikiem naukowym IGiPZ PAN. W latach 2002-2004 pracował w ENS-LSH w Lyonie. Jest autorem kilkunastu książek naukowych, popularnonaukowych oraz podręczników. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach geografii granic, współpracy transgranicznej, turystyki, mobilności, transportu oraz rozwoju regionalnego i ochrony przyrody. Obszarami badawczymi są szczególnie tereny przygraniczne oraz góry.

Więcej…

 

Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA

Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA: jest doktorem nauk o Ziemi i pracownikiem naukowym IGiPZ PAN. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych i licznych prac niepublikowanych, a także członkinią zespołów realizujących różne projekty badawcze, zwłaszcza w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich oraz turystyki. Przedmiotem jej zainteresowań jest turystyka wiejska, problematyka społeczna wsi i ochrona przyrody.

 

Więcej…

 

Marta JARZĘBOWSKA

Marta JARZĘBOWSKA: jest doktorantką w IGiPZ PAN, absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Geoekologii). Współpracowała przy realizacji kilku projektów prowadzonych przez IGiPZ PAN. Przedmiotem jej zainteresowań jest zagospodarowanie turystyczne Polski, turystyka na obszarach chronionych, turystyka jeździecka, mobilność osób niepełnosprawnych. 

Więcej…

 

Tomasz KOMORNICKI

Tomasz KOMORNICKI: jest pracownikiem naukowym IGiPZ PAN (obecnie na stanowisku z-cy Dyrektora ds. naukowych). Jest też zatrudniony na etacie profesora UMCS w Lublinie, a w roku 1996 był pracownikiem Institut fur Landerkunde w Lipsku. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym kilku książek. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach geografii powiązań międzynarodowych (w tym współpracy transgranicznej), geografii transportu oraz gospodarki przestrzennej.

Więcej…

 

Piotr ROSIK

Piotr ROSIK: jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem naukowym IGiPZ PAN od września 2008 roku. Jest współautorem dwóch książek naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach geografii transportu, dostępności oraz mobilności. W projekcie INFRAREGTUR współodpowiedzialny za analizę dostępności na różnych poziomach agregacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodologicznych.

Więcej…

 

Marcin STĘPNIAK

Marcin STĘPNIAK: jest pracownikiem IGiPZ PAN, absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziałów socjologii Uniwersytetu “Carlo Bo” w Urbino i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Bicocca z Mediolanu w ramach programu E-Urbs - European Master in Comparative Urban Studies. Jego zainteresowania dotyczą możliwości wykorzystania oprogramowania GIS w badaniach geograficznych i społecznych. Brał udział w licznych projektach naukowo badawczych związanych przede wszystkich z zagadnieniami dostępności przestrzennej i zróżnicowań wewnątrzmiejskich.

Więcej…

 

Przemysław ŚLESZYŃSKI

Przemysław ŚLESZYŃSKI jest pracownikiem naukowym IGiPZ PAN. Zajmuje się geografią ekonomiczną, społeczną i polityczną oraz gospodarką przestrzenną. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w 2003, a doktora habilitowanego (również nauk o Ziemi) - w 2009 roku. W projekcie INFRAREGTUR jest współodpowiedzialny za bazy danych, analizy przestrzenne oraz zagadnienia dostępności transportowej.

Więcej…

 

Dariusz ŚWIĄTEK

Dariusz ŚWIĄTEK, pracownik naukowy IGiPZ PAN od 2000 r., w latach 2005-2008 zatrudniony, jako asystent naukowy w CURDS, Newcastle University w Wielkiej Brytanii. Posiada stopień doktora nauk o Ziemi. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju lokalnym (zagadnienia rozwoju infrastruktury), przedsiębiorczości, rozwoju ICT (Information and communication technologies). Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych. W projekcie INFRAREGTUR odpowiedzialny będzie za zagadnienia związane z konsultacjami lokalnymi.

Więcej…

 

Rafał WIŚNIEWSKI

Rafał WIŚNIEWSKI: jest pracownikiem IGiPZ PAN, doktorem nauk o Ziemi. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień transportowych (w szczególności dojazdów do pracy) oraz demograficznych (procesy depopulacyjne, starzenie się społeczeństwa) w skali regionalnej i lokalnej. Brał udział w projektach naukowo-badawczych związanych przede wszystkich z zagadnieniami przemieszczeń ludności oraz współpracy transgranicznej. Współodpowiedzialny m.in. za prowadzenie projektu od strony formalno-administracyjnej.

Więcej…

 

Branislav CHRENKA

Branislav CHRENKA jest doktorantem GgÚ SAV z zakresu geografii humanistycznej, absolwentem Wydziału Przyrodniczego Universytetu Komenského w Bratysławie. Odbył półroczny staż na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. W latach 2006-2008 pracował jako redaktor w narodowym portalu informacyjnym Slovakia.travel. Zajmuje się geografią turyzmu oraz zrównoważonym rozwojem obszarów peryferyjnych.

Więcej…

 

Mikuláš HUBA

Mikuláš HUBA jest samodzielnym pracownikiem naukowym GgÚ SAV, profesorem z zakresu geografii fizycznej i geoekologii. Zajmuje się głównie geografią przyrodniczą i geograficznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Jest również pracownikiem dydaktycznym na Uniwersytecie Komenského w Bratysławie i Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu. W latach 1990-1992 był posłem parlamentu słowackiego i prezesem Komitetu Środowiska, a od 1993 do 1999 roku pełnił funkcję regionalnego koordynatora i doradcy programu Global Fellowship Security Intiative przy University of Cambridge. W latach 1997-2000 odbywał dłogtrwałe staże naukowo-dydaktyczne w Stanach Zjednoczonych. Aktywnicze uczestniczył w licznych imprezach międzynarodowych, m.in. w Szczycie Ziemi (1992) oraz Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (2002). Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i około 400 artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych, które sa często cytowane w kraju i za granicą.

Więcej…

 

Vladimír IRA

Vladimír IRA jest dyrektorem GgÚ SAV. Ponadto pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Komenského w Bratysławie i Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu. W latach 1994-1995 pracował na Uniwersytecie w Cambridge, a w 2001 roku – na Uniwersytecie w Göteborgu. Jest autorem lub współautorem około 200 prac naukowych, w tym jedenastu monografii. Zajmuje się głównie geografią miast, a także geografią behawioralną, geografią czasu oraz geograficznymi aspektami zróważonego rozwoju i jakości życia.

Więcej…

 

Daniel MICHNIAK

Daniel MICHNIAK jest pracownikiem naukowym GgÚ SAV, gdzie pełni funkcję naukowego sekretarza Instytutu. Jest specjalistą od geografii humanistycznej i regionalnej. Zajmuje się różnymi aspektami dostępności w geografii, dojazdami do pracy, a także problematyką regionów peryferyjnych. Jest autorem lub współautorem około dwudziestu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Więcej…

 

Vladimír SZÉKELY

Vladimír SZÉKELY jest samodzielnym pracownikiem naukowym GgÚ SAV. Specjalizuje się w humanistycznej i regionalnej geografii Słowacji. Zajmuje się problematyką identyfikacji regionalnych zróżnicowań i potencjalnych możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Jest autorem licznych prac naukowych, z których znaczna część była opublikowana za granicą.

Więcej…