Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Ukončenie realizácie projektu

Dovoľujeme si vás informovať o ukončení realizácie projektu „Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu”(INFRAREGTUR), ktorý bol realizovaný v rokoch 2009-2012. Vedúcim partnerom projektu bol Ústav geografie a priestorového plánovania Poľskej akadémie vied (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk). Partnerským pracoviskom na Slovensku bol Geografický ústav SAV.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os II. „Sociálny a ekonomický rozvoj”, oblasť podpory 1. „Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu”.

K najvýznamnejším aktivitám realizovaným v rámci projektu možno zaradiť:

· zintenzívnenie spolupráce medzi vedeckými inštitúciami oboch krajín ) – pracovné stretnutia: Varšava (október 2009), Stará Lesná (december 2009), Krynica Zdrój (máj 2010), Liptovský Ján (december 2010), Bratislava a Smolenice (marec 2011), Szczawnica (jún 2011), Ustroń (september 2011) a Terchová (apríl 2012),

· iniciovanie spolupráce medzi organizáciami verejnej správy z oblasti pohraničia (hlavne počas stretnutí, školení, záverečnej konferencie a terénneho výskumu), uskutočnili sa dve kolá informačno-konzultačných stretnutí (po šesť stretnutí): Sanok (14.06.2010, 27.09.2011), Nowy Targ (22.09.2010, 30.11.2011), Żywiec (23.09.2010, 1.12.2011), Prešov (15.06.2010, 28.09.2011), Poprad (21.09.2010, 29.09.2011), Žilina (24.09.2010, 29.11.2011),

· organizáciu záverečnej konferencie v Krakove (19 júna 2012),

· prípravu dvoch publikácií v troch jazykových verziách

1. monografia

slovenská verzia: „Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu”,

poľská verzia: „Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka“,

anglická verzia: „Polish-Slovak borderland. Transport, accessibility and tourism“,

2. príručka praktických skúseností

slovenská verzia: „Možnosti zlepšenia dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí – námety, odporúčania a dobré príklady”,

poľská verzia: „Możliwości poprawy dostępności i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Warunki rozwoju, rekomendacje i dobre praktyki “,

anglická verzia: „The Polish-Slovak borderland. Possibilities of accessibility improvement “,

· prípravu internetovej stránky http://www.infraregtur.eu.

 

 

Prezentácie z konferencie v Krakove

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy si môže pozrieť prezentácie zo záverečnej konferencie projektu INFRAREGTUR, ktorá sa konala 19. júna 2012 v Krakove.

Informácie o Ústave geografie a priestorového plánovania Poľskej akadémie vied

Informácie o Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied

Prezentácia hlavných výsledkov projektu

Syntéza výsledkov dotazníkových výskumov.

 

Okrem toho v časti mapy sú vybrané mapy pripravené v rámci projektu.


 

 

Predĺženie obdobia realizácie projektu do 30.6.2012

Na základe žiadosti vedúceho partnera projektu INFRAREGTUR bolo rozhodnutím STS v Krakove predlžené obdobie realizácie projektu do 30.6.2012.

V tejto súvislosti bolo presunuté vydanie plánovaných publikácií ako aj konanie záverečnej konferencie v rámci projektu. Konferencia sa uskutoční v prvej polovici júna 2012 v Krakove. O presnom termíne konferencie Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

 

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU V KRAKOVE

Vážené dámy a vážení páni,

Takmer trojročná realizácia poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR) sa blíži ku koncu. Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať na záverečnú konferenciu.

Konferencia sa bude konať 19. júna 2012 na Úrade Malopoľského vojvodstva v Krakove (Małopolski Urząd Wojewódzki) – kongresová miestnosť č. 201, ul. Basztowa 22. Začiatok stretnutia o 11:00 hod. a predpokladaný čas trvania konferencie je 2-3 hodiny.

Hlavným cieľom projektu INFRAREGTUR bola snaha poukázať na možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti a transfer vedeckých poznatkov a osvedčených postupov zo sektora vedy do oblasti starostlivosti o zverené územie (administratívny sektor). Naplnenie hlavného cieľa bolo realizované pomocou naplnenia parciálnych cieľov, ktorými boli:

  • zhodnotenie súčasnej situácie v hospodárstve a cestovnom ruchu na území pohraničia a identifikácia centier cestovného ruchu,
  • analýza dopravnej dostupnosti do jednotlivých regiónov a centier cestovného ruchu z hlavných miest generujúcich dopyt,
  • poukázanie na niektoré dôsledky zmien dopravnej dostupnosti na ďalší rozvoj cestovného ruchu v pohraničí,
  • zhodnotenie vplyvu rozvoja existujúcej a výstavby plánovanej dopravnej infraštruktúry pre súčasné a budúce potreby cestovného ruchu (poukázanie na dopravné obmedzenia a bariéry),
  • definovanie potenciálu cestovného ruchu, ktorý by mal byť základným predpokladom pre modifikáciu jestvujúcich alebo realizáciu nových investícií do dopravnej infraštruktúry,
  • nájdenie vhodných riešení v oblasti dopravy nevyhnutných pre ďalší rozvoj turistických centier a regiónov cestovného ruchu.

Na konferencii budú predstavené výsledky spoločnej práce. Počas konferencie budete môcť bezplatne získať vedecké publikácie, v ktorých sú zhrnuté výsledky projektu INFRAREGTUR.

V mene celého riešiteľského kolektívu Vás na stretnutie srdečne pozývajú

Daniel MICHNIAK

koordinátor slovenskej časti projektu INFRAREGTUR

Geografický ústav SAV

a

Marek WIĘCKOWSKI

koordinátor projektu INFRAREGTUR

Instytut Geografii i Przestrennego Zagospodarowania PAN

 

Konzultačno-informačné stretnutie v Žiline

29. novembra 2011 (utorok) o 10.30 v Žiline v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48

 

sa uskutoční konzultačno-informačné stretnutie s predstaviteľmi samospráv a ďalších zainteresovaných organizácií z oblasti slovensko-poľského pohraničia. Predpokladaný čas trvania stretnutia je 2-3 hodiny.

 

V rámci stretnutia predstavíme východiská a niektoré výsledky projektu, analýzu dopravnej dostupnosti slovensko-poľského pohraničia, podmienky rozvoja pohraničia, úlohu cestovného ruchu v rozvoji pohraničia, možnosti využitia výsledkov výskumu na rôznych priestorových úrovniach (na úrovní obcí, regiónov, ako aj cezhraničnej úrovni). Cieľom stretnutia je tiež verifikácia získaných výsledkov výskumu s Vašimi poznatkami a skúsenosťami v tejto oblasti. Časť výsledkov projektu Vám bude k dispozícii na našich stretnutiach (vo forme CD).

 

V prípade Vášho záujmu o účasť na stretnutí v Žiline, by sme Vás chceli, z organizačných dôvodov, poprosiť o čo najskoršie prihlásenie sa prostredníctvom e-mailu na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , prípadne prostredníctvom telefónu 02/57510186, najneskôr však do 24. novembra 2011.

 

V rámci 2. série stretnutí sa konzultačné stretnutia konali v mestách Sanok (27. septembra 2011), Prešov (28. septembra 2011) a Poprad (29. septembra 2011). Ďalšie konzultačné stretnutia sa uskutočnia tiež v poľských mestách Nový Targ (30. novembra 2011) a Žywiec (1. decembra 2011).

Úvodná séria konzultačno-informačných stretnutia sa konala v roku 2010 vo všetkých uvedených mestách.

 

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť a spoluprácu.