Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

O nás

Spolupráca medzi projektovými partnermi na projekte INFRAREGTUR je výsledkom ich predchádzajúcej spolupráce prostredníctvom dohôd uzatvorených medzi Ústavom geografie a priestorového plánovania Poľskej akadémie vied a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v rámci medziakademickej dohody. Témami spolupráce v rokoch 2001-2006 boli Sociálno-geografické aspekty vytvárania sa nových regionálnych štruktúr v Poľsku a na Slovensku a v rokoch 2007-2009 Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe - problémy sociálno-ekonomickej aktivácie. V rámci spolupráce boli zorganizované viaceré vedecké semináre (v rokoch 2001, 2004, 2008 na Slovensku; v rokoch 2002, 2006 a 2007 v Poľsku, ktorých výsledky boli publikované v slovenských a poľských geografických periodikách (spolu viac ako 50 publikácií vedeckého charakteru). Pracovníci oboch inštitúcií sa často stretávajú na rôznych konferenciách a seminároch a v rámci projektov si vymieňajú štatistické údaje, výskumné metódy, literatúru a pod.

Počas viacerých stretnutí v teréne dochádza k vzájomnej výmene skúseností a problémov. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa na špeciálne zorganizovaných stretnutiach s predstaviteľmi obcí a miest v Poľsku a na Slovensku (okrem iného w Polańczyku, Banskej Štiavnici, Poprade, Piasecznie a Ustke).

Efektom vzájomnej spolupráce je tiež účasť  pracovníkov oboch inštitúcií pri vypracovaní plánov a stratégií rozvoja v svojich krajinách s využitím skúseností zo susednej krajiny (okrem iného Koncepcia priestorového plánovania štátu 2008-2013, Podmienky rozvoja Poľska vyplývajúce zo susedstva zo Slovenskom alebo Národný strategický a referenčný rámec 2007-2013, Bratislava 2006). Súhrnne povedané, spolupráca prináša nielen striktne vedecké výsledky, ale prispieva k prenosu poznatkov a skúseností do praktickej sféry spojenej predovšetkým s priestorovým plánovaním a regionálnym rozvojom.