Polish (Poland)Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

O projekte

INFRAREGTUR

Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia
priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja
poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu

Projekt INFRAREGTUR bol dokončený v júni 2012.

Môžete sa oboznámiť s výsledkami projektu

Rozvoj cestovného ruchu je významným fenoménom súčasnej spoločnosti. Môžeme dokonca povedať, že je jedným z najcharakteristickejších znakov súčasnej civilizácie. Nikdy predtým ľudia necestovali tak veľa a tak často ako v dnešnej dobe. Krajiny, regióny, spoločnosti sa stávajú súčasťou globálnych trendov fungovania cestovného ruchu a snažia sa tak podporiť svoj ekonomický rast a rozvoj. Nie je to však možné bez moderného a správne fungujúceho dopravného systému. Vo všeobecnosti sú rozvoj dopravnej infraštruktúry a zodpovedajúca priestorová dostupnosť jednými zo základných podmienok rozvoja nielen cestovného ruchu, ale aj väčšiny hospodárskych odvetví. Dopravná dostupnosť spolu s prírodnými, kultúrno-historickými a materiálnymi predpokladmi cestovného ruchu sú základnými činiteľmi určujúcimi úroveň regionálneho ekonomického úspechu oblastí, ktoré svoj rozvoj postavili na báze využitia svojich turistických daností.

Z tohto hľadiska je nevyhnutné skúmanie dostupnosti regiónov a centier cestovného ruchu v oblasti pohraničia, a to tak z pohľadu jednotlivých susediacich štátov, ako aj z cezhraničného pohľadu. Poznatky o dopravnej dostupnosti sú kľúčovými z hľadiska ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v oblasti pohraničia. Zlepšenie dopravnej dostupnosti zvyšuje atraktivitu dotknutej oblasti a nárast počtu turistov. Slabá dostupnosť prípadne jej zhoršenie môže viesť k marginalizácii celých regiónov, resp. jednotlivých obcí (hlavne z dôvodu presunu turistov do dopravne dostupnejších a ekonomicky, organizačne a materiálne lepšie vybavených regiónov). Dôsledkom je spomalenie, v extrémnych prípadoch dokonca stagnácia až úpadok nielen cestovného ruchu, ale dokonca až sociálno-ekonomického rozvoja obcí a regiónov.

Nielen simultánne vytváranie siete väzieb, ale aj samotný regionálny rozvoj musia byť v súčasnej dobe postavené na podrobnej analýze dopravnej dostupnosti, ktorá umožní optimalizovať priebeh dopravných sietí. Akcent na túto problematiku v oblasti poľsko-slovenského pohraničia je opodstatnené. Územie predstavuje cezhraničný región s priaznivými predpokladmi a potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a jeho prostredníctvom aj celkového sociálno-ekonomického rozvoja. Na druhej strane, je to územie, ktoré v dôsledku existujúcej orografickej bariéry vykazuje znaky najhoršieho dopravného prepojenia a dostupnosti.

Analýza dopravnej dostupnosti, ktorá bude realizovaná v rôznych priestorových mierkach, umožní identifikáciu „úzkych lievikov“ dopravných systémov a tak sa stane základom pre konkrétne investičné a organizačné návrhy, ktoré môžu zlepšiť existujúcu situáciu.

Jednou z podstatných úloh projektu bude transfer vedeckých poznatkov do praxe. Získajú sa dôležité informácie pre riadenie a plánovanie sociálno-ekonomického rozvoja obcí a regiónov. Po skončení prác získajú samosprávne, územno-plánovacie a decízne organizácie spolu s podnikateľmi v cestovnom ruchu jedinečný nástroj, ktorý im umožní zhodnotiť nielen skutočnú úroveň priestorovej dostupnosti a jej význam pre rozvoj cestovného ruchu, ale zároveň napomôže pri tvorbe optimalizácie infraštrukurálnych (predovšetkým dopravných) sietí. Vytvoria sa tak základy efektívnejšej organizácie a využívania priestoru v súlade zo skutočnými procesmi a potrebami, čo bude mať primárny význam pri koncipovaní rôznych priestorových politík na rôznych hierarchických úrovniach.

Jedným z hlavných cieľov projektu má byť aj zorganizovanie širokého spektra stretnutí s predstaviteľmi regionálnej a miestnej samosprávy, realizácia školení, ako aj tvorba publikácií (knižných a internetových), ktoré môžu napomôcť pri vytváraní a využívaní potenciálu cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí.

Marek WIĘCKOWSKI